Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) – czołowym polskim think-thankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Misją FKP jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2005 Fundacja przyznała ponad 80 pełnych stypendiów. W 2020 roku Fundacja ufunduje do 9 częściowych lub pełnych stypendiów dla najlepszych studentów z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do 100 uczestników tegorocznej edycji Programu Akademii Młodych Dyplomatów. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Fundacji i skierowane są do wszystkich aplikantów z całego świata. Decyzja podejmowana jest w uwadze na m.in. sytuację finansową aplikantów. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.

Stypendium pokrywa:

 1. 5 trzydniowych sesji w Warszawie

 2. 1 dwudniową sesję warsztatową w Krakowie

 3. 1 dwudniowe zaproszenie do uczestnictwa w Warsaw Security Forum 2021

 4. Wszystkie materiały szkoleniowe

 5. Galę inauguracyjną i ceremonię zakończenia kursu z udziałem światowej klasy gości specjalnych

 6. 140-godzinny trening dyplomatyczny

 7. 10 wizyt studyjnych w placówkach dyplomatycznych i siedzibach organizacji międzynarodowych w Warszawie

 8. 3 sesje on-line z światowej klasy liderami

 9. 5 spotkań grupowych z cyklu „Leadership Development”

 10. Lunch podczas zjazdów w Warszawie i Krakowie

 11. Oryginał certyfikatu Executive Diploma in the Art of Diplomacy

Jednocześnie przypominamy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia, wizy oraz transportu w trakcie trwania Programu.

Akademia Młodych Dyplomatów (AMD) jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych liderów z całego świata, przygotowującym przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duch odpowiedzialności za otaczający świat. Jako zwieńczenie Akademii, jej uczestnicy otrzymują certyfikat Executive Diploma in the Art of Diplomacy, EDAD. Akademia Młodych Dyplomatów akredytowana jest przez Ministerstwo Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Program powstał w 2004 roku i adresowany jest do studentów starszych roczników i absolwentów uniwersytetów oraz szkół wyższych. Akademia oferuje 140 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową oraz wizyty studyjne. Od momentu powstania, AMD ukończyło ponad 3000 uczestników z ponad 60 krajów. Absolwenci znaleźli zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji. W roku akademickim 2020/2021 program zostanie wzbogacony o moduły online łączące uczestników z liderami i trenerami z całego świata.

Wszyscy aplikanci stypendiów FKP muszą spełnić oficjalne warunki przyjęcia do programu Akademii Młodych Dyplomatów, czyli:

 • Pasować do wymogów uczestnika Programu AMD, dostępnych na stronie EAD

 • Mieć minimum 23 lata

 • Posiadać przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich (BA University Degree)

 • Być biegłym w języku angielskim (min. poziom C1; certyfikat nie jest wymagany)

 • Zaznajomić się z zasadami naboru uczestników Programu w roku akademickim 2020/2021, które można znaleźć pod tym linkiem

Dodatkowo od aplikantów Stypendiów FKP oczekuje się: 

 • wybitnych osiągnięć akademickich

 • zaangażowania społecznego

 • przestrzegania wartości Programu (szacunku i dialogu, globalnej otwartości, promowania etycznego przywództwa)

Komisja stypendialna weźmie również pod uwagę sytuację finansową wnioskodawcy.

W procesie rozpatrywania aplikacji nie są brane pod uwagę wiek, rasa, narodowość, przekonania polityczne i religijne, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, czy stan cywilny.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 25 czerwca 2020 roku o godzinie 23:59 (CET).

Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona do końca lipca 2020.

Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz aplikacyjny przygotuj następujące dokumenty w języku angielskim:

– List motywacyjny

– Curriculum Vitae

– Dwa listy rekomendacyjne

By aplikować o stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ.

Wypełnienie formularza o stypendium Fundacji im. Pułaskiego jest równorzędne ze złożeniem aplikacji na Program. Nie ma konieczności wypełniania dwóch osobnych formularzy. 

Ostateczny termin złożenia aplikacji: 25 czerwca 2020 godz. 23:59 (CET).

Wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2020.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.
Misją Fundacji jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Fundacji to informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych, działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, rozwijanie stosunków międzynarodowych, rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.

Edycja 2019/2020

Louise Silva Ferreira
Jelena Jevtić
Raluca-Andrea Manea
Maryna Posmitna
Marija Radović
Caroline Rushingwa
Martin Vogrin

Edycja 2018/2019

Feruza Baratova
Ebelechukwu Bob-Ume
María Carmona Fernández
Ana Jovanovic
Ana Jovanovska
Anthony Ohaekwusi
Cristina Pricop
Nikolina Sladojevic
Andrew Sobotka
Magdalena Węgłowska

Edycja 2017/2018

Ewa Cichocka
Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Annaliisa Jäme
Mateusz Krawczyk
Magdalena Linke-Koszek
Wojciech Milewski
Paweł Nowak
Dominika Waksmundzka

Edycja 2016/2017 

Oleksandra Iwaniuk
Valentyna Kurdyukova
Raul Labadze
Małgorzata Myl
Apolinary Rzońca
Olga Sokhatska
Weronika Warzocha

Edycja 2015/2016

Piotr Dubiński
Adam Krzykowski
Robert Mieczkowski
Aleksander Olech
Piotr Skowroński

Edycja 2014/2015

Krisztina Aved
Sebastian Kęciek
Andrzej Kozłowski
Sabina Malinovska
Radmila Ożdżeńska
Dominika Proszowska

Edycja 2013/2014

Bartłomiej Czerkowski
Filip Deleżyński
Sabina Narloch
Aleksander Szojda
Artsiom Tkachuk

Edycja 2012/2013

Monika Harach
Maciej Kawecki
Małgorzata Moch
Aleksandra Nowak
Justyna Tomalska

Edycja 2011/2012

Ryhor Astapenia
Judyta Latymowicz
Maksymilian Liszewski
Piotr Sadło
Joanna Strózik
Anna Godoj

Edycja 2010/2011

Natalia Hapek
Izabela Miłosz
Weronika Możyłowska
Marta Powalisz
Jędrzej Trojanowski
Miłosz Janusz Zieliński

Edycja 2009/2010

Filip Balcerzak
Wojciech Bartnik
Jagoda Dworek
Małgorzata Janusz
Michał Lipa
Marta Sayed

Edycja 2008/2009

Edycja 2007/2008

Jacek Durkalec
Katarzyna Ewelina Dzierżyńska
Joanna Dzilińska
Przemysław Goderecki
Justyna Zapała