Seminarium Fundacji Pułaskiego o „Polsce w misjach zagranicznych ONZ” w Centrum Weterana.

Seminarium Fundacji Pułaskiego o „Polsce w misjach zagranicznych ONZ” w Centrum Weterana.

30 marca br. w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyło się seminarium eksperckie „Polska w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych” zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Spotkanie było rozwinięciem formuły zaproponowanej podczas dyskusji o udziale Sił Zbrojnych RP w misjach zagranicznych z 22 listopada 2016 (http://old.pul.pracujenadtym.pl/w-fkp-o-udziale-sil-zbrojnych-rp-w-misjach-zagranicznych/), a zarazem wydarzeniem inaugurującym nowy cykl przeglądowy Programu Pokój i Stabilizacja Fundacji Pułaskiego pt. „Zaangażowanie Polski w misje zagraniczne i działania stabilizacyjne na świecie”, który obejmie m.in. kompleksowy przegląd udziału Polski w misjach zagranicznych różnych organizacji międzynarodowych (ONZ, EU, NATO, OBWE), a także ich przełożenie na polską politykę rozwojową oraz perspektywy dla współpracy międzysektorowej. Cykl podsumuje seria publikacji.

Seminarium było pierwszym wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Pułaskiego i Centrum Weterana.

Spotkanie otworzyli prezesi obydwu instytucji, Zbigniew Pisarski, oraz płk Leszek Stępień. Część oficjalną uświetniło złożenie przez Prezesa Fundacji Pułaskiego wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa.

W merytorycznej części spotkania wzięli udział praktycy – uczestnicy misji ONZ i procesów organizacji misji, byli dyplomaci, przedstawiciele administracji publicznej (Departament Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej), wojskowi eksperci z Akademii Sztuki Wojennej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przedstawiciele akademii (Uniwersytet Warszawski), (Wszechnica Polska), (Akademia Wychowania Fizycznego) oraz eksperci związani z Fundacją Pułaskiego. Seminarium prowadził dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja Fundacji Pułaskiego Marcin Bużański.

W formie okrągłego stołu uczestnicy przedyskutowali stan aktualny i globalne trendy dla misji ONZ, „lessons learned” z udziału w misjach ONZ, koncepcje polskiego zaangażowania, a także pozawojskowy wymiar misji – w kontekście potencjału, szans i zagrożeń dla udziału Polski w misjach. Zwracano uwagę m.in. na skutki zapowiadanego zmniejszenia finansowania ONZ przez USA. Przedmiotem dyskusji było holistyczne podejście do operacji pokojowych – potrzeba konsekwentnego podejścia strategicznego, a także głębszego wkomponowania w priorytety operacyjne celu kompleksowej pomocy ludności państw dotkniętych konfliktami. Uczestnicy zwrócili uwagę na niedopasowanie mechanizmów ONZ do wyzwań dzisiejszych czasów, zwłaszcza na niezdolność do szybkiego reagowania, a także na częste niedopasowanie zdolności militarnych misji do stojących przed nimi zadań.

W odczuciu uczestników seminarium, dla powodzenia udziału Polski w misjach, a także dla przyszłości misji w skali globalnej, niezbędne jest rozwinięcie zaangażowania cywilnego, głębszej współpracy sektorów, a takze szerokiej mobilizacji ekspertów.