Misją Fundacji jest:

Propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Celem Fundacji jest:

 • Informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych,
 • Działalność na rzecz współpracy międzynarodowej,
 • Rozwijanie stosunków międzynarodowych,
 • Rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • inicjowanie i wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • inicjowanie i wspieranie kontaktów międzynarodowych, służących nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty oraz wymiany informacji,
 • inicjowanie i wspieranie programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,
 • inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 • organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy grup ekspertów,
 • wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych,
 • prowadzenie systematycznych zajęć edukacyjnych w charakterze studiów,
 • wspieranie i prowadzenie działalności badawczej,
 • organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji,
 • wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 • działania na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie,
 • organizowanie i finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa,
 • rozwijanie własnego programu stypendialnego dla młodych naukowców, specjalistów i działaczy społeczno-politycznych,
 • współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji.